REPORT
驗證報告
銀離子成品 (11項)

      抗菌料膜           

      抗菌塑膠板          
      銀離子濕紙巾           

      銀離子塑板           

      銀離子塑板           

      銀離子抗菌收納箱 vs 大腸桿菌           

      銀離子抗菌收納箱 vs 金黃色葡萄球菌           

      收納箱-容器安全標準檢測           

      銀離子洗澡便盆椅坐墊           

      銀離子PU發泡軟墊           

      銀離子防蚊液